BLOG

Ventilació amb eficiència energètica i salut

Ventilació amb eficiència energètica i salut
UNA VENTILACIÓ SALUDABLE I SOSTENIBLE

L’edificació és un sector d’enorme influència en l’evolució del consum d’energia i de les emissions de CO2.
Al conjunt de la Unió Europea, els edificis són responsables del 40% del consum final d’energia i del 36% de les emissions de diòxid de Carboni (CO2)

Per aquest motiu, la reducció del consum d'energia i l'ús d'energia procedent de fonts renovables en el sector de l’edificació, constitueix una part important en les mesures necessàries per reduir la dependència energètica i les emissions de gasos d'efecte hivernacle.

En els darrers anys s’han aprovat diverses Directives Europees amb la finalitat de reduir el consum energètic en les edificacions entre les quals hem de destacar la Directiva Europea sobre l'Eficiència Energètica d'Edificis, 2010/31/UE (EPBD – Energy Performance Building Directive), segons la qual els estats membres s´assegurin de que, com a màxim, el 31 de desembre de 2020, tots els nous edificis siguin edificis de consum d’energia quasi nul, i que després del 31 de desembre de 2018, els edificis nous que estiguin ocupats i siguin propietat de les administracions públiques siguin edificis de consum d’energia quasi nul.

La Directiva Europea 2009/28/CE indica per l’any 2020 indica la necessitat de reduir les demandes d’energia i la producció d’emissions de CO2 en un 20% i el creixement de les energies renovables fins a assolir el 20% de la producció el mateix any.
Pel que fa a Andorra s’han adoptat diverses normatives d’impacte directe en les edificacions. A l’Octubre del 2010 es va aprovar el Reglament energètic en les edificacions, basat en gran part en la norma Suïssa 380/1 edició 2009. Aquesta normativa incideix directament en la millora de les prestacions tèrmiques en les noves edificacions.

Al gener del 2011 es publica la llei 93/2010 de 16 de desembre de mesures de promoció de l’activitat econòmica i social que entre d’altres incorpora en l’article 13 el compromís de desenvolupar diversos incentius per a la rehabilitació d’edificis. Al març del 2011 es publiquen dos reglaments que desenvolupen aquesta Llei incloent un programa de finançament per a la rehabilitació d’habitatges.

A banda d’aquestes directives i reglaments, al 2012 es publica a Andorra el Llibre Blanc de l’Energia com a document base que reculli les reflexions i propostes d’accions per implantar un nou model energètic al País en condicions sostenibles. Un dels punts d’aquest llibre tracta l’eficiència en l’edificació i concretament en el punt 6.1.4.2 Reglament de ventilació, ja recalca que s’ha de redactar un reglament específic que reguli les ventilacions amb criteris d’eficiència energètica ja que l’annex A del reglament energètic no parla de ventilacions.

Això significarà un canvi de model en el sector immobiliari i de la construcció on la reducció de la demanda energètica i l'ús de les energies renovables esdevindran el motor de qualsevol projecte de edificació. Però no només en els edificis de nova construcció, la Directiva 2010/31/UE  també afecta a la rehabilitació d'edificis.

Els principis de sostenibilitat i millora del medi ambient per la millora de l’eficiència energètica, es basen en :

 • Reducció de la demanda
 • Arquitectura bioclimàtica
 • Construcció sostenible
 • Qualificació energètica
 • Fonts d’energia renovable
 • Millora rendiment global estacional de les instal·lacions
 
La necessitat de portar a terme  un procés de desenvolupament sostenible per a la societat que fa que en tota activitat es cerqui la l'eficiència, entesa com aconseguir més i millors resultats amb menys recursos, ha portat a Siber a treballar per aportar al mercat solucions integrals, amb el objectiu de complir amb l’exigència bàsica d’eficiència energètica, salubritat i confort per els usuaris.
 
Gran part dels Sistemes de Ventilació desenvolupats superen el 90%  d’eficiència, gràcies als recuperadors d’alta eficiència. Tenint en compte que els estudis presents en el mercat exposen que més del 40% de les pèrdues tèrmiques en un habitatge  són degudes a la ventilació, podem aconseguir estalvis considerablement importants.
La VMC Doble Flux, es un sistema de ventilació d'alta eficiència energètica que assegura la Qualitat de l'Aire, a través de l'extracció de l'aire viciat a les estàncies humides (cuines, banys, lavabos, safareig,...) i que simultàniament garanteix la insuflació de aire nou filtrat en les estàncies seques (sala d'estar, menjador, dormitoris,...).

Avantatges:
 • Filtració de l’aire  (Salut)
 • Estalvi de l’energia (Eficiència energètica)
 • Màxim confort tot l’any
 
       

Al HIVERN l’aire nou recupera les calories de l’aire viciat que extraiem de la vivenda, gràcies a la presencia de un intercanviador tèrmic, ajudant a mantenir la temperatura a l’habitatge.

A L´ESTIU  l’aire nou entra a l’habitatge que es refreda gràcies a l’aire viciat que extraiem de l’habitatge, gràcies a la presència d´un intercanviador tèrmic, evitant el sobreescalfament de l’habitatge.

EL ROL DE LA FILTRACIÓ  Qualitat de l´Aire.

L´aire exterior conté nombroses partícules nocives per la salut. La VMC DOBLE FLUX filtra l’aire nou introduït a l’habitatge amb la finalitat de preservar la salut dels ocupants.
 
Més del 90% de les partícules que conté l’aire exterior té unes dimensions < 1 μm;
 • Pols, pol·len, espores, floridures
 • Partícules fines emeses per els vehicles i sistemes de calefacció per combustió.
 • Virus, bactèries

PRINCIPI DE RECUPERACIÓ D´ENERGIA    Qualitat de l´aire òptim i confort tèrmic tot l´any.

    L´aire nou entra pre-escalfat a l´hivern gràcies a l'intercanviador d'alta eficiència ( 92% de recuperació): quan hi ha 5ºC a l’exterior i 20ºC a l’interior, l’aire nou entra a 19ºC.

    Refrescament a l´estiu. Quan hi han 30ºC a l’exterior i 21º a l’interior, l´aire nou entra a tan sols 22ºC.
 
 
 

PRINCIPI DE REFRESCAMENT NATURAL

Principi que s’adapta a les variacions de la temperatura exterior.

A l’estiu les versions de VMC DOBLE FLUX amb by-pass deixen penetrar aire fresc nocturn per refredar de forma natural l’habitatge.
 
 

SITEMA VMC DOBLE FLUX + INTERCANVIADOR GEOTERMIC AIRE-TERRA

En els Sistemes de Ventilació de Doble Flux amb recuperació d’energia podem incorporar sistemes de climatització passiva, com es el cas del intercanviador geotèrmic aire-terra, mitjançant el qual aprofitem els recursos naturals com es la inèrcia de la terra per refredar l´aire nou a l´estiu i escalfar-lo al hivern. Amb una inversió inicial baixa i un correcte manteniment disposem d’un sistema que aporta energia de baixa entalpia gratuïta durant tota la vida útil de l’habitatge.

Amb la finalitat de garantir un aire saludable, la presa d´aire nou esta equipada amb una reixa i un filtre especial. Els conductes son de polietilè d´alta densitat (PEHD) no reciclables de qualitat alimentaria i amb un tractament antiestàtic.
 
 
 
 
 
Joan Giró, Ontec
Més informació: http://www.ontecandorra.com

Copyright © 2021.