BLOG

Eficiència energètica en centres de processament de dades

Eficiència energètica en centres de processament de dades
INCREMENT EXPONENCIAL DE L’US DE LA TECNOLOGIA

L’ús de intensiu de la tecnologia, tant des del punt de vista empresarial com des del punt de vista personal, està provocant un creixement exponencial a nivell mundial de l’espai destinat als centres de processament de dades (CPD) o Data Centers (DC). Les empreses cada cop utilitzen més aplicacions i la tendència és que aquestes aplicacions estiguin disponibles sempre i des de qualsevol lloc. A nivell personal, els usuaris han passat d’un únic dispositiu, normalment l’ordinador, a tenir-ne diversos, smartphones, tablets, portàtils, ordinadors de sobretaula, el que implica un accés constant a les dades i un increment en l’us d’aplicacions.

Un Centre de Processament de Dades és un emplaçament on es concentren els recursos necessaris pel processament de la informació d’una organització. N’hi ha de molts tipus i tamanys i poden anar des d’un o varis  racks situats a la pròpia organització, fins a edificis especialment dissenyats per aquesta finalitat amb centenars de racks al seu interior gestionats per empreses que ofereixen serveis d’allotjament.

Per tant, en moments com aquest de canvi social i tecnològic és quan a nivell d’infraestructures es requereix que els centres tinguin total fiabilitat, puguin créixer en superfície i potència a mesura que sigui necessari i siguin eficients tant des del punt de vista energètic com des del punt de vista de manteniment.

REDUCCIÓ DEL TAMANY DELS EQUIPS

L'avanç constant en les noves tecnologies ha creat equips més compactes i potents, el que implica un augment directe del consum energètic, per una banda per al propi funcionament, i per l'altra, per dotar la instal·lació d'una refrigeració adequada.
El principal problema és que gairebé el 50% del consum energètic en els CPD és utilitzat per a refrigeració, sent en part malgastat per una baixa eficiència del disseny, planificació, instal·lació o manteniment. En definitiva es tracta de garantir que l’equip tingui a la seva entrada d’aire una temperatura adequada.

AUGMENTAR L'EFICIÈNCIA DE REFRIGERACIÓ

Actualment existeixen múltiples solucions destinades a pal·liar aquest increment de temperatura i permetre l'òptim rendiment dels equips instal·lats a l'interior dels racks.

Un punt molt important es la separació entre l’aire fred que ha d’entrar als equips, i l’aire calent que aquests expulsen. En aquest sentit, la tendència actual es realitzar sistemes de contenció d'aire i tancament de passadissos de manera que l’aire calent no es mescli amb l’aire fred. D’aquesta manera podem fer que la temperatura d’impulsió d’aire sigui superior i en conseqüència es poden implementar sistemes de FreeCooling.

Per tal que hi hagi una visió uniforme de quin rang de temperatures es poden aplicar als CPD, l’American Society of Heating Refrigerating and Air-conditioning Engineers (ASHRAE) ha creat un grup de treball on hi participen els principals fabricants d’equips que ha desenvolupat una guia (The Thermal Guidelines for Data Processing Environments) on s’especifica aquest rang de temperatures permeses. Això permet que en determinats punts geogràfics, com pot ser el d’Andorra, durant la major part de l’any es pugui fer freecooling reduint els consums energètics dràsticament.

LA SOLUCIÓ

Ontec proveeix sistemes de tancament de passadissos i sistemes de refrigeració “In-row” amb els següents beneficis:

REDUCCIÓ DEL CONSUM ENERGÈTIC I EMISSIONS DE CO2

Dissenys més eficients combinats amb l'ús de solucions de refrigeració amb funcionament operatiu variable, que s’autoregulin en temps real segons les necessitats específiques del moment. Això es tradueix en un compromís total en la reducció de les emissions de carboni, optimitzant de la mateixa manera el PUE (Power Usage Effectiveness) del datacenter.

OPTIMITZAR L'EFICIÈNCIA DE REFRIGERACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS

Solucions fàcilment aplicables a racks ja instal·lats amb anterioritat, especialment indicat per a solucions de baixa I mitja densitat.

ESCALABILITAT

Les Solucions modulars poden ser implementades en el futur, permetent així, créixer i invertir, segons les necessitats de cada moment.

CONTROL I SEGURETAT

Productes específics per a la supervisió i gestió de la infraestructura física de refrigeració. Permeten controlar l'operativitat i manteniment preventiu de la instal·lació.

ESTALVI ECONÒMIC

Les Instal·lacions eficients, gràcies a la seva planificació inicial i als estalvis resultants en el consum d'energia, impliquen un ràpid retorn de la inversión ROI (Return On Investment) i resulten una base indispensable per a futures ampliacions.

REDUCCIÓ DEL COST TOTAL Cost of Ownership (TCO)

Gràcies al seu disseny modular, permet localitzar les unitats de climatització al costat de les fonts de calor, optimitzant els recursos de refrigeració. Assegura l'escalabilitat, permetent crèixer segons les necessitats. L'ús de ventiladors de velocitat variable electrònicament, redueix el consum energètic durant els períodes de menys activitat.
 
EL SISTEMA DE CONTENCIÓ DE PASSADISSOS

És un sistema modular i escalable que permet aïllar físicament els passadissos freds i calents, per tal d'augmentar l'eficiència energètica dedicada a refrigeració. S'evita que l'aire calent dissipada pels equips a la part posterior pugui ser absorbit pels mateixos a la part frontal.

A nivell de contenció tant es pot fer de passadissos calents com freds, de totes maneres i en funció de la dimensió del CPD, es recomana l'ús de solucions de contenció de passadissos calents, per diversos motius:

 • En concentrar l'aire calent, les unitats de refrigeració es mantenen a la zona òptima de treball.
 • L'aire fred expulsat als passadissos freds, pot ser utilitzat per baixar la temperatura total de la sala.
 • La mateixa sala exerceix de "passadís de contenció fred".
 • Repartiment més uniforme de l'aire fred segons els punts calents de la sala.
 • Permet una major temperatura als passadissos freds, per la qual els chillers poden treballar a temperatures més elevades, reduint el seu consum.
 • Ideal per instal·lacions Free-Cooling.
 
SISTEMES DE REFRIGERACIÓ EN PASSADÍS “IN ROW”

L'objectiu és guanyar eficiència acostant les unitats de climatització a les fonts de calor, absorbint l'aire del passadís calent per impulsar un cop refrigerat, al passadís fred on els servidors tenen l'entrada de l'aire.
Permeten una major modularitat en la planificació, ja que aporten les capacitats necessàries a la data d’instal·lació, així com la projecció en el temps per adequar les infraestructures a les necessitats futures.
La major eficiència s'aconsegueix en combinació amb els sistemes de contenció d'aire per passadissos, evitant la barreja d'aires freds i calents que poden ser absorbits pels equips instal·lats.

Avantatges:
 • Possibilitat de crear zones d'alta densitat en la mateixa fila de racks.
 • Refrigeració estable i constant en tota l'altura del rack.
 • Posicionament de les unitats de climatització el costat de les fonts de calor.
 • Es passa d'un concepte de climatització de sala a un concepte més eficient com és el de climatització per files de racks.
 • Múltiples opcions de redundància N +1 o N +2 de forma simple, afegint més unitats.
 • Una redundància N +2 permet incorporar en el futur més equips als racks del passadís, fins arribar a una solució N +1.
 • Gràcies a la redundància per passadís, es podria aturar una unitat per realitzar tasques de manteniment.

Copyright © 2021.